ÇEVRİMİÇİ KANALLAR ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇİLEN TÜKETİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

 

QSOFT BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ A.Ş (“QSoft”) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarıldığı alıcı grupları, işlemenin dayanağı olan hukuki sebepler ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

1-İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik: Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası

İletişim: Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres

İşlem Güvenliği: WhatsApp iz kayıtları(yazılı, sesli ve görüntülü iz kayıtlarınız),

Lokasyon: Konum Bilgisi

Finans Bilgisi: e-Fatura/e-Arşiv Fatura

Müşteri İşlem Bilgisi: Sipariş Numarası, Beden-Ölçü Bilgileri (Ayakkabı Numarası), Ürün Kodu, Alışveriş Tarihi/İçeriği

 

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda yer verilen işleme amaçlarıyla eşleştirilmiştir:

QSoft ürünlerinin çevrimiçi kanallar üzerinden satın alınması amacıyla:

  • Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem bilgisi

Akıllı Alışveriş Randevusu oluşturulabilmesi amacıyla:

  • Kimlik, iletişim, lokasyon

Çevrimiçi sipariş verilebilmesi ve sipariş durumunun sorgulanabilmesi amacıyla:

  • Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem bilgisi

Satın alınan ürünlere ilişkin mesafeli satış sözleşmesi gereğinin yerine getirilmesi amacıyla:

  • Kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgisi, finans bilgisi,

Satın alınan ürünlere ilişkin e-Arşiv faturanın düzenlenerek gönderiminin sağlanması amacıyla:

  • Kimlik, iletişim, işlem güvenliği

Satın alınan ürünlere ilişkin tadilat/inceleme sorgulama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla:

  • Kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgisi

WhatsApp üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilerek talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi amacıyla:

  • Kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi işlenmektedir.

 

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Mesafeli satış sözleşmesine ilişkin kişisel verileriniz, QSoft çevrimiçi destek hizmetleri üzerinden otomatik yollarla toplanmakta olup “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve QSoft çevrimiçi destek hizmetleri ile kurulacak iletişim kapsamında otomatik yollarla toplanacak kişisel verileriniz, WhatsApp’in yurt dışı merkezli sunucularına aktarım gerçekleştirilmesi nedeniyle Kanun’un 9. Maddesi uyarınca “açık rıza” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

4-Kişisel Verilerin Aktarılması

Açık rızanızın varlığı halinde, WhatsApp üzerinden kurulan iletişim çerçevesinde elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’un 9. maddesinde belirtilen çerçevede işlenecek olup satın almış olduğunuz ürünlerin adresinize kargolanması amacıyla tedarikçi firmalarla, satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması amacıyla hızlı çözüm ortaklarımızla, ürün tadilat hizmetinin alındığı hizmet sağlayıcılarımızla, e-Arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır.

 

5- İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları,

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle QSoft’a iletmeniz durumunda QSoft talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde QSoft tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 

Kişisel verinin sahibi olan ilgili kişiler olarak;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla QSoft’un Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Kat:17 D:136 Başakşehir/İstanbul adresine kimliğinizi tevsik edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir, info@qsoft.com.tr adresine elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

 

QSoft’un cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

QSoft’a ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay veren ilgili kişiler diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden vermiş oldukları iletişim bilgileri üzerinden kendileri ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilir.

 

İlgili kişinin/üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).

QSOFT BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ A.Ş

QSoft, şirketlerin yazılım, otomasyon ve robotik uygulama ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı çözümler üretmek amacıyla kurulmuş bir mühendislik şirketidir.

 

© Copyright 2022-2024 | QSoft Bilişim ve Teknoloji A.Ş | Tüm Hakları Saklıdır.